Friday 28 July 2017

در مورد ما

خورشید

*****

موسس وصاحب امتیاز: عزیز احمد بارز

زیر نظری : گروه فرهنگی خورشید

سال تاسیس: دلو ۱۳۸۹ مطابق ۲۵ دیسمبر ۲۰۱۰

تار نمای الکترونیکی  خورشید روزنه ی  است  برای آزادی- حق وعدالت  که در کنار رسانه های  آزاد  کشور  در زمستان ۱۳۸۹ به نشرات اغاز نموده است و در خدمت  دیدگاه های نویسندگان وپژوهشگران  رسالتمند کشور قرار خواهد گرفت .

****

خورشید  در نشرات خویش ارزش های :

۱. ملی

۲.  معنوی

۳. حقوق شهروندی

۴. اعلامیه جهانی حقوق بشر

۵. قوانین رسانه های جهانی و باور های دموکراسی را مراعات خواهد کرد.

وعلا وتا: دید گاه های انتقادی با روش های علمی ومعیار های اصولی نقد  به زبان های ملی کشور نیز پذیرفته خواهند شد.

در نشرات این تارنما به نوشته ها ودید گاه های که مخالف  باور های شهروندان  ومنافع ملی  – باور های مردم  ویا گسترش اختلافات باشد جایی وجود ندارد این حرف بدین معنی نخواهد بود که در نشرات خورشید ازواقعیت های کشور چشم پوشی صورت  میگیرد .

برای نوشته ها ودیدگاه  های جوانان ارج گذاشته خواهد شد.

دیدگاه های نویسندگان متعلق به خود شان است وانعکاس دهنده پالسی خورشید نمی باشد.

ادرس های تماس:

لطفا برای ارسال مقالات ودیدگاه ها واشعار-خبر وگذارش خویش از ایمل ذیل

info@khorshed.org

وبرای انتقادات وپیشنهادات  سالم وسازنده خویش از ایمل ادرس استفاده نمایید

khorshed.org@gmail.com

مدیر خورشید